Tầm nhìn và chiến lược

TẦM NHÌN

Tại Nilfisk, chúng tôi có một tầm nhìn rõ ràng. Chúng tôi muốn dẫn đầu với thiết bị làm sạch thông minh, nhằm tạo cho khách hàng của chúng tôi kinh doanh thông minh hơn.

Xây dựng tương lai của việc làm sạch
Công nghệ đang cho phép các giải pháp làm sạch thông minh hơn và sáng tạo hơn. Tại Nilfisk, chúng tôi thấy tiềm năng lớn trong sự phát triển công nghệ và chúng tôi có tầm nhìn rõ ràng về việc làm cho khách hàng kinh doanh thông minh hơn thông qua các giải pháp làm sạch thông minh.

Nilfisk Next

Chiến lược của chúng tôi Nilfisk Next cho phép chúng tôi nắm bắt các cơ hội trong tương lai và thu hoạch những lợi ích của công nghệ mới.
Nilfisk Next bao gồm bốn trình điều khiển chiến lược được xác định rõ ràng.

Bốn quá trình điều khiển chiến lược đã định hướng rõ ràng cho sự phát triển trong tương lai của Nilfisk. Các trình điều khiển hướng dẫn một số biến đổi quan trọng sẽ được thực hiện trên toàn tổ chức trong những năm tới. Các chuyển đổi sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng và nhân viên và đảm bảo rằng chúng tôi đạt được tầm nhìn của chúng tôi về việc làm sạch thông minh hàng đầu để làm cho khách hàng kinh doanh thông minh hơn.