HÚT BỤI NGUY HIỂM & ĐỘC HẠI

    1 PHA (SINGLE PHASE)

 

VHS 42 M-H

 

ATTIX 33 M-H

 

ATTIX 44 M-H

 

VHS120 L-M-H

 

 

 

             

VHS120 ALL-IN-ONE

 

S2 L-M-H

 

S3 L-M-H

   

 

 

   
             

    3 PHA (3 PHASES)

             

CTS22 LC

 

CTS22 MC

 

CTS22 HC

 

CTS40 LC

 

 

 

             

CTS40 MC

 

CTS40 HC

 

T40WPLUS L-M-H

 

3707 - 3707/10 L-M-H

 

 

 

             

3907/18 L-M-H